Help & Support
บริการช่วยเหลือด้านปัญหาการใช้งาน วิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
วิธีการตั้งค่า Iphone ให้ไม่เก็บเมล์ที่ส่งออกไว้ใน sent
1. เลือกที่ setting
2. เลือก Mail, Contacts, Calendars
3. เลือกอีเมล์ที่ต้องการ
4. เลือก Account Info
5. เลือก Advanced
6. ทำการแก้ไขค่า Drafts Mailbox, Sent Mailbox, Deleted Mailbox เพื่อทำการเก็บอีเมล์ลงในเครื่องแทน
7. Drafts Mailbox เลือก On My iPhone > Drafts
8. Sent Mailbox เลือก On My iPhone > Sent
9. Deleted Mailbox เลือก On My iPhone > Trash
10. เมื่อตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอีเมล์ทั้ง 3 ส่วนจะถูกเก็บลงในโทรศัพท์ แทนการเก็บบน Server
และสามารถลบข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที 

วิธีการลบข้อมูล

เลือก Accounts ที่ต้องการ

11. เลือก Folder ที่ต้องการ และลบข้อมูลที่ต้องการ