Help & Support
บริการช่วยเหลือด้านปัญหาการใช้งาน วิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
วิธีตั้งค่ารับ - ส่งอีเมล์ สำหรับ Mac OS X Mail
1. Incoming Mail Server

Acouunt Type เลือกแบบ POP
Description เป็นการใส่เพื่อบอกรายละเอียด จะใส่อะไรไปก็ได้
Incoming Mail Server คือ mail.ชื่อ Domian Name ของท่าน
User Name คือ Account ที่ต้องการใช้เมล์
Password คือ พาสเวิร์ดสำหรับ Account นั้น
2. Outgoing Mail Server

Description เป็นการใส่เพื่อบอกรายละเอียด ซึ่งสามารถจะใส่อะไรลงไปก็ได้
Outgoing Mail Server คือ mail.ชื่อ Domain Name ของท่าน ซึ่งจะเหมือนกับการใส่ค่าของ Incoming Mail Server
ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Use only this server หากจะใช้ Mail Server นั้นเพียง Mail Server เดียว
ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Authentication เพื่อยืนยัน Account
User Name คือ Account ที่ต้องการใช้เมลล์
Password คือ พาสเวิร์ดสำหรับ Account นั้น
3. สรุปการตั้งค่า
หน้าต่างแสดงสรุปรายละเอียดการตั้งค่าที่ผ่านมา
** หมายเหตุ Mail Server ที่แสดงอยู่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ให้ท่านเปลี่ยนเป็น Mail Server ของท่านเอง